นโยบายความเป็นส่วนตัว

                  บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (“บมจ.อสมท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงได้ดำเนินการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านในฐานะผู้ฟัง ผู้ชม ผู้รับบริการ คู่สัญญา พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อ บมจ.อสมท

                  การดำเนินการให้ความคุ้มครองต่อข้อมูลส่วนบุคคลนี้ บมจ.อสมท จะใช้บังคับกับการให้บริการในทุกช่องทาง ได้แก่ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน สื่อสังคม (Social Media) รวมถึงช่องทางการให้บริการอื่นใดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

                  เพื่อประโยชน์สูงสุดท่านสามารถศึกษารายละเอียดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้คุกกี้ และการใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้ที่

1. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)(MCOT Personal Data Protection Policy)

2. นโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้คุกกี้ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)(MCOT PrivacyCookies Policy)

3. แบบคำขอจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

4. แบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

                  นอกจากนี้ บมจ.อสมท ยังมีมาตรการสำคัญต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด อันได้แก่

                  1. การดำเนินการเพื่อให้บุคลากรของ บมจ.อสมท รับทราบ และตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่ความรับผิดชอบ และการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                  2. การจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย รวมถึงรับเรื่องร้องเรียน หรือการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

                  3. การกำหนดมาตรการดำเนินงานของ บมจ.อสมท เพื่อให้สอดคล้องต่อ พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                  4. การดำเนินการเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติทางกฎหมาย

                  บมจ.อสมท หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรการในการให้ความคุ้มครองต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการมาแล้วนั้น จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ท่านสมกับวิสัยทัศน์ “ สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม เที่ยงตรง สร้างสรรค์ ทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด ”