นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (“บมจ.อสมท”) ในฐานะองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟัง ผู้ชม หรือผู้รับบริการ มีความตระหนัก และให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้ดำเนินการประกาศใช้“นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (MCOT Personal Data Protection Policy)”
เพื่อรองรับการให้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่  วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน สื่อสังคม (Social Media) รวมถึงช่องทางการให้บริการอื่นใดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดย บมจ.อสมท หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการต่าง ๆ ขององค์กร จะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างสูงสุด

คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลของบุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่ง หรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 บมจ.อสมท ตระหนักถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จึงดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินกิจการของ บมจ.อสมท เท่านั้น และการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการอันชอบด้วยกฎหมาย และเป็นธรรมต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  รวมถึง บมจ.อสมท จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบ และให้ความยินยอมด้วยรูปแบบ และวิธีการที่ บมจ.อสมท เห็นสมควร

วัตถุประสงค์การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความบันเทิง หรือการให้บริการอื่นใด ผ่านช่องทางการให้บริการต่าง ๆ ได้แก่ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน สื่อสังคม (Social Media) รวมถึงช่องทางการสื่อสารอื่นใดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค

                  2. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ชม ผู้ฟัง หรือผู้รับบริการ และนำมาวิเคราะห์ ปรับปรุงการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างสูงที่สุด

                  3. เพื่อการแจ้งสิทธิประโยชน์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ การให้บริการ กิจกรรมทางการตลาด การส่งเสริมการขายหรือแคมเปญ (Campaign) ต่อผู้บริโภค ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การออกอากาศทางโทรทัศน์ วิทยุไปรษณีย์ การส่งข้อความ SMS การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนด

                  4. เพื่อการดำเนินการอันเป็นปกติของการประกอบกิจการขององค์กร เช่น การทำนิติกรรมสัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง การสมัครงาน การดำเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัย หรือการติดต่ออื่นใดของ บมจ.อสมท

                  5. เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการของ บมจ.อสมท ตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เช่น การประกอบกิจการสื่อสารมวลชน การประกอบกิจการโทรคมนาคมการประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประกอบกิจการเปิดศูนย์จัดอบรมและฝึกสอนนักแสดงทุกประเภทการประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย์ หรือ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใด เป็นต้น  

                  6. เพื่อดำเนินการทางธุรกรรมในการสั่งซื้อสินค้าของท่าน ผ่านช่องทางการสื่อสารใด ๆ ของ บมจ.อสมท ทั้งนี้ไม่ว่าการเสนอขายสินค้า หรือบริการนั้นจะดำเนินการโดย บมจ.อสมท หรือพันธมิตรทางธุรกิจก็ตาม

                  7. เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้า หรือบริการของ บมจ.อสมท  หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ตามธุรกรรมที่ท่านได้มีต่อบมจ.อสมท หรือพันธมิตรทางธุรกิจ

 ข้อมูลที่จัดเก็บ และระยะเวลาในการจัดเก็บ

                  บมจ.อสมท จะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจำแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ ดังนี้

 1. ข้อมูลเพื่อการระบุตัวตน เช่น ชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัว
  ผู้เสียภาษีอากร วัน เดือน ปีเกิด สถานภาพการสมรส หรือสถานภาพทางทหาร เป็นต้น
 2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นต้น  
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ โดย บมจ.อสมท
  จะดำเนินการขอความยินยอมจาก ผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณีก่อนการดำเนินการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการขององค์กร เช่น ข้อมูลเพื่อการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง หรือสวัสดิการของพนักงาน หรือลูกจ้าง การเก็บภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อการรักษาความปลอดภัย การเก็บข้อมูลเพื่อเข้า
  อาคารสถานที่ เป็นต้น
 5. ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หมายเลข IP Address ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าสู่เว็บไซต์ (Cookies) หรือข้อมูลจากการสมัครรับบริการผ่านแอปพลิเคชั่น     
 • ข้อมูลทางด้านการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต เลขบัญชีธนาคาร หรือข้อมูลด้านการชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินธุรกรรม หรือมีนิติกรรมกับ บมจ.อสมท รวมถึงการทำธุรกรรมของบริษัทในเครือ หรือพันธมิตรทางธุรกิจด้วย
 • ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ได้แก่

– ข้อมูลชีวภาพ เช่น ลายนิ้วมือ ระบบการจดจำใบหน้า เพื่อใช้บันทึกระยะเวลาการทำงาน เป็นต้น

– ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวตามที่ปรากฏในเอกสาร เช่น เพศ ศาสนา สัญชาติ หรือเชื้อชาติ เป็นต้น

– ข้อมูลด้านสุขภาพ การรักษาพยาบาล หรือความพิการของพนักงาน

– ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมของพนักงาน

– ข้อมูลของสหภาพแรงงาน

                  บมจ.อสมท จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ หรือตามระยะเวลาที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรืออายุความทางกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบาย และข้อกำหนดของ บมจ.อสมท

ข้อยกเว้นการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บมจ.อสมท อาจดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

                  1. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติทางกฎหมาย

                        ในกรณีที่ บมจ.อสมท ต้องดำเนินการให้สอดคล้องต่อกฎหมายจึงต้องดำเนินการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บรรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย ได้แก่

                                    – การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                    – การปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือคำสั่งของผู้มีอำนาจ เช่น การปฏิบัติตามคำสั่งศาล คำสั่งของหน่วยงานรัฐซึ่งมีอำนาจการกำกับดูแล หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ เป็นต้น

                  2. การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากการปฏิบัติหน้าที่ตามนิติกรรมสัญญา บมจ.อสมท จะดำเนินการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอันเนื่องมาจากหน้าที่ตามนิติกรรม หรือสัญญาที่ท่านได้มีอยู่กับ บมจ.อสมท ได้แก่

                                    – การให้บริการสื่อสารมวลชนด้วยสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน สื่อสังคม (Social Media) รวมถึงช่องทางการสื่อสารอื่นใดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

                                    – การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

– การทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการในทางธุรกิจ การลงทุน การร่วมประกอบกิจการ รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการเรียกชำระหนี้ที่ค้างชำระต่อ บมจ.อสมท

– การจัดเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรภายใน บมจ.อสมท เพื่อประโยชน์แก่พนักงาน หรือลูกจ้าง  เช่น การดำเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับการประกันชีวิต และ/หรืออุบัติเหตุ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล การจ่ายเงินเดือน หรือค่าจ้าง รวมถึงการชำระภาษี

                  3. การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของ บมจ.อสมท

เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย บมจ.อสมท อาจดำเนินการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

– การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานขององค์กร เช่น การจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ การแสดงความคิดเห็น หรือการแจ้งเรื่องร้องเรียน เป็นต้น

– การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการรักษาความปลอดภัย เช่น การบันทึกภาพจากกล้อง
                     วงจรปิด การแลกบัตร หรือเอกสารราชการที่ยืนยันตัวตน หรือการบันทึกข้อมูลใด ๆ ของผู้ติดต่อเพื่อเข้าอาคารสถานที่ เป็นต้น

                                    – การจัดเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน หรือตัวแทน แล้วแต่กรณี เพื่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง         

                                    – การบันทึกภาพ และ/หรือเสียงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมขององค์กร กิจกรรมส่งเสริมการตลาดการจัดอบรม ประชุม หรือสัมมนาของ บมจ.อสมท            

                  4. การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

                  5. การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามอำนาจรัฐที่บริษัทได้รับมอบหมาย

                  6. การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุ
การวิจัย หรือสถิติ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

                  บมจ.อสมท อาจดำเนินการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือบุคคลภายนอก ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับของ พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ได้แก่

1. บริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน
หรือที่ปรึกษา

                  2. หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงาน
ซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานอัยการ ศาล เป็นต้น

3. ตัวแทน ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง หรือผู้ให้บริการเพื่อดำเนินการใด ๆ เช่น ผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการด้าน
การศึกษาวิจัย บริษัทรับพัฒนาเทคโนโลยี ผู้สอบบัญชี หรือสำนักงานกฎหมาย เป็นต้น

4. ผู้รับโอนสิทธิ หน้าที่ หรือประโยชน์ใด ๆ ของ บมจ.อสมท

5. ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ หรือบริษัทโฆษณา เพื่อแสดงข้อความโฆษณาเกี่ยวกับบริการของ บมจ.อสมท    

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บมจ.อสมท ดำเนินการจัดเก็บจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินการตามที่ได้แจ้งไว้ นอกจากนั้น บมจ.อสมท ยังกำหนดให้บุคลากรขององค์กร หรือผู้รับจ้างภายนอก ดำเนินการตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม  เช่น การเข้ารหัสข้อมูล หรือมาตรการการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยปราศจากอำนาจ หรือการดำเนินการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บมจ.อสมท เคารพต่อสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตาม พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งท่านสามารถดำเนินการใช้สิทธิต่าง ๆ อันเป็นไปตามบทบัญญัติทางกฎหมายได้ ดังนี้

                  1. สิทธิในการถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

                      ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ดีการดำเนินการดังกล่าวย่อมเป็นไปตามขั้นตอน และวิธีการที่ บมจ.อสมท กำหนด

                  2. สิทธิในการขอเข้าถึง และรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล

                      ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง และรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของ บมจ.อสมท อย่างไรก็ดีบริษัทอาจปฏิเสธคำขอของท่านในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือกรณีที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น

                  3. สิทธิในการให้ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

                      ในกรณีที่ บมจ.อสมท ได้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือใช้งานได้โดยทั่วไป ด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ ดังนี้

                                    – ขอให้ บมจ.อสมท ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
                                      อื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ

                                    – ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ บมจ.อสมท ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุม
                                      ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

                  4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

    ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

                  5. สิทธิในการขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลเจ้าของข้อมูลได้

                      ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลเจ้าของข้อมูลได้ อย่างไรก็ดี บมจ.อสมท อาจดำเนินการปฏิเสธการร้องขอดังกล่าวหากมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามบทบัญญัติทางกฎหมาย

6. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิขอให้ บมจ.อสมท ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ตามเหตุที่กฎหมายได้บัญญัติให้สิทธิไว้

                  7. สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

                      บมจ.อสมท จะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง อย่างไรก็ดีในกรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บมจ.อสมท ดำเนินการจัดเก็บไม่ถูกต้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลง ท่านมีสิทธิร้องขอต่อ บมจ.อสมท ให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องได้

8. สิทธิในการร้องเรียน

                      หากท่านเห็นว่า บมจ.อสมท ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  สามารถดำเนินการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้                                   

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

การดำเนินกิจการของ บมจ.อสมท อาจมีความจำเป็นต้องดำเนินการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เช่น การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีเซิร์ฟเวอร์ (Server) ตั้งอยู่นอกประเทศไทย หรือการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้วยระบบประมวลผลแบบคราวด์ (Cloud) ซึ่งอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศไทย

                  หาก บมจ.อสมท มีความจำเป็นต้องดำเนินการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่ำกว่ามาตรฐานของกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศไทย บมจ.อสมท จะดำเนินการตรวจสอบว่ามีการดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เพียงพอ รวมถึงเป็นการกระทำที่กฎหมายบัญญัติให้สามารถดำเนินการได้

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากสื่อสังคม (Social Media)

                  กรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสมัครสมาชิก หรือขอรับบริการจาก เว็บไซต์ แอปพลิเคชันใด ๆ ของ บมจ.อสมท ผ่านบัญชีผู้ใช้งานที่ท่านได้สมัครไว้กับผู้ให้บริการสื่อสังคม (Social Media) รายอื่น ๆ  บมจ.อสมท อาจดำเนินการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายของผู้ให้บริการสื่อสังคม (Social Media) นั้น ๆ รวมถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บมจ.อสมท

                  ทั้งนี้การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ให้บริการสื่อสังคม (Social Media) บมจ.อสมท จะขอความยินยอมก่อนการดำเนินการ และท่านสามารถใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอมได้ตามรูปแบบ และวิธีการที่ บมจ.อสมท กำหนด อย่างไรก็ดีการเพิกถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้อาจส่งผลให้ท่านไม่ได้รับบริการตรงต่อความต้องการของท่าน

การแก้ไข เปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

                  บมจ.อสมท อาจดำเนินการพิจารณาเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าจะได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายที่ใช้บังคับอย่างเหมาะสม ซึ่งการดำเนินการเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ บมจ.อสมท จะได้ดำเนินการประกาศผ่านเว็บไซต์ของ บมจ.อสมท หรือช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เห็นสมควรต่อไป

การติดต่อ

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

                  เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

                  โทรศัพท์  :  02-201-6287

                  โทรสาร   :   02-245-1435

                   E-mail     :  dpo_compliance@mcot.net

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  (MCOT Personal Data Protection Policy) ฉบับนี้ เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำขึ้นเพื่อให้พนักงานของ บมจ.อสมท ทราบ และ
ถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดต่อไป  

ทั้งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2563