ยินดี “เพชรา เชาวราษฎร์ – จิก ประภาส – สมสุข กัลย์จาฤก” ได้รับเป็นศิลปินแห่งชาติ

วันนี้ (12 ก.พ. 62) ภายหลังคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ 2561 ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 12  คนดังนี้ 1. สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

    -ประเภทวิจิตรศิลป์  ได้แก่ 


1.1 นายชิน  ประสงค์ (ประติมากรรม)

1.2 นายปริญญา  ตันติสุข (จิตรกรรม)

    -ประเภทประยุกต์ศิลป์  ได้แก่

1.3 นางคำปุน  ศรีใส (ประณีตศิลป์ – ทอผ้า)

1.4 นายคงศักดิ์  ยุกตะเสวี (สถาปัตยกรรมภายใน)

2. สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 2 คน ประกอบด้วย 

2.1 นายจำลอง  ฝั่งชลจิตร

2.2 นายเสน่ห์  สังข์สุข

3. สาขาศิลปะการแสดง จำนวน ๖ คน ประกอบด้วย

    -ประเภทดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน  ได้แก่

3.1  นายวิโรจน์  วีระวัฒนานนท์ (ลิเก)

3.2 นางกั้น  เชาวพ้อง (โนรา)

    -ประเภทดนตรีสากล และนาฏศิลป์สากล  ได้แก่

3.3 นางสุคนธ์  พรพิรุณ (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล)

3.4 นายประภาส  ชลศรานนท์ (ผู้สร้างสรรค์งานบันเทิงและดนตรีไทยสากล)         

    -ประเภทภาพยนตร์และละคร  ได้แก่

3.5  นางสมสุข  กัลย์จาฤก (ละครวิทยุ-ละครโทรทัศน์)

3.6 นางเอก  ชาวราษฎร์ (เพชรา เชาวราษฎร์) (ภาพยนตร์)  

เข้าชม 48 ครั้ง
ดูข่าวเพิ่มเติม