พัฒนาองค์กรชุมชนกับเวทีความคิด

พูดคุยถึงคนจนกับวิถีชีวิตใหม่หลังสถานการณ์โควิด-19 กับ คุณสมสุข บุญญะบัญชา ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

(เริ่มนาทีที่ 28)


https://www.facebook.com/Thinkingradio/videos/279770859904490


พูดคุยถึงกรณีที่เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศร่วมลงชื่อเสนอร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมระบบสวัสดิการของชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็ง กับ คุณแก้ว สังข์ชู ประธานผู้ริเริ่มเสนอร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมระบบสวัสดิการของชุมชน (เริ่มนาทีที่ 60)https://www.facebook.com/Thinkingradio/videos/283530176035455/?v=283530176035455


พูดคุยถึงสถานการณ์ไฟป่าในภาคเหนือ และความร่วมมือกันแก้ปัญหาของภาคประชาชนทั้งสภาหายใจเชียงใหม่ และสภาองค์กรชุมชนเป็นอย่างไร กับคุณอุดม อินทร์จันทร์ ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนจ.เชียงใหม่ (เริ่มนาทีที่ 62)


https://www.facebook.com/Thinkingradio/videos/260245358652666/?v=260245358652666

พูดคุยถึงพลังชุมชน คนจนไม่ทิ้งกัน ทำครัวชุมชนแจกจ่ายอาหารในสถานการณ์โควิด-19 กับ คุณนุชจรี พันธ์โสม ผู้แทนเครือข่ายองค์กรชุมชนสู้ภัยโควิด-19  (เริ่มนาทีที่61)

https://www.facebook.com/Thinkingradio/videos/554035948876925/?v=554035948876925พูดคุยถึงครัวกลางชุมชนเพื่อคนยากไร้ในสถานการณ์โควิด-19
เกิดขึ้นได้อย่างไร กับ คุณอัมพร แก้วหนู รอง
ผอ.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) (เริ่มนาทีที่ 62)


https://www.facebook.com/Thinkingradio/videos/262759111510968/?v=262759111510968

พูดคุยถึงความร่วมมือของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน การเคหะแห่งชาติ กรมอนามัย รวมพลังชุมชนสู้ภัยโควิด-19 กับคุณสยาม นนท์คำจันทร์ โฆษกสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)(เริ่มนาทีที่62)

https://www.facebook.com/Thinkingradio/videos/232576637826439/

พูดคุยถึงสภาองค์กรชุมชนตำบล และองค์กรชุมชนทั่วประเทศ รวมพลังสู้ภัย โควิด-19 อย่างไร กับ คุณชาติชาย เหลืองเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับชาติ และผู้นำชุมชนบ้านจำรุง ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง(เริ่มนาทีที่ 61)


https://www.facebook.com/131772500197244/videos/1306920036171543/

พูดคุยถึงการรวมพลังของชุมชนเพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด-19 จะเป็นอย่างไร

กับคุณปฏิภาณ จุมผา รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  นาทีที่ 61 ครับ


https://www.facebook.com/131772500197244/videos/232404207884505/


เข้าชม 71 ครั้ง
ดูข่าวเพิ่มเติม