เชิดชูเกียรติ “ศิลปินแห่งชาติ 2563”

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ คัดเลือก ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 12 คน ประกอบด้วย


สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 4 คน ได้แก่

 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี (จิตรกรรม)
 2. นายอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ (จิตรกรรม-สื่อผสม)
 3. นายประภากร วทานยกุล (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย)
 4. นายสำเริง แดงแนวน้อย (ประณีตศิลป์-แกะสลักไม้)

สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 2 คน ได้แก่


 1. นายอเนก นาวิกมูล
 2. นางสาวอรสม สุทธิสาคร

สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 6 คน ได้แก่

 1. นายประทีป สุขโสภา (เพลงพื้นบ้าน)
 2. นายประเมษฐ์ บุณยะชัย (นาฏศิลป์ – โขน)
 3. นายปี๊บ คงลายทอง (ดนตรีไทย)
 4. นางสุดา ชื่นบาน (ดนตรีไทยสากล – ขับร้อง)
 5. นางรุ่งฤดี เพ็งเจริญ (ดนตรีไทยสากล – ขับร้อง)
 6. นายปง อัศวินิกุล (ผู้กำกับระบบเสียง – สร้างสรรค์ และบันทึกเสียงภาพยนตร์)
  “ไนน์เอ็นเตอร์เทน” ขอแสดงความยินดีไว้ ณ โอกาสนี้
เข้าชม 441 ครั้ง
ดูข่าวเพิ่มเติม